De leukste speeltuin van Wieringen e.o.

Het bestuur

Speeltuin Helderse Buurt is ondergebracht in een vereniging, een vereniging is een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben. Het doel van Speeltuin Helderse Buurt is ‘kinderen van Hippolytushoef e.o. een leuke en veilige plek bieden om te spelen’

Verenigingen mogen winst maken, maar ze moeten de winst gebruiken voor het doel dat zij nastreven. Zij mogen de winst dus niet uitkeren aan oprichters, bestuurders of leden.

Het bestuur is het enige verplichte orgaan binnen een vereniging. De taak van het bestuur is om in de gaten te houden of het doel van de stichting wordt bereikt. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer.

Hieronder volgt een overzicht van bestuursfuncties en hun taken en verantwoordelijkheden:

Voorzitter:

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en voor de buitenwereld. Hij heeft de volgende taken:
* Leidt vergaderingen
* Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coordineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
* Vertegenwoordigd de stichting bij officiele gelegenheden.

Secretaris:
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende taken bij:
* Schrijft brieven en andere stukken van de stichting
* Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven
* Stuurt de interne en externe binnengekomen correspondentie door naar de juiste personen of werkgroep(en)
* Eerste aanspreekpunt voor externe partijen
* Maakt verslagen of notulen van vergaderingen en beheert de actielijst

Penningmeester:
De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken:
* Bijhouden van de ledenadministratie
* Controle op tijdige betaling van de lidmaatschapsgelden, incl opvolgacties
* Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
* Verricht en ontvangt betalingen.
* Houdt het kas- en het bankboek bij.
* Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting
* Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

Algemeen bestuurslid:
De leden van het bestuur die geen specifieke taak hebben worden ‘algemeen bestuurslid’ genoemd.
Algemeen bestuursleden zorgen o.a. voor de boodschappen, klussen en acties die tijdens de bestuursvergadering worden vastgesteld.